Εφαρμογή μυοκτονίας – απεντόμωση.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας θέλοντας πάντα να διασφαλίζει με κάθε τρόπο τη Δημόσια Υγεία, όπου αυτή την αφορά, προχώρησε και φέτος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στην υπογραφή σύμβασης για την εφαρμογή μυοκτονίας κι απεντόμωσης. Η εφαρμογή θα γίνει σε 1.200 φρεάτια του δικτύου ακαθάρτων (ελέγχου πεζοδρομίων) και σε 700 εσχάρες ομβρίων υδάτων, σε μεγάλο τμήμα του αστικού ιστού της πόλης και ειδικότερα σε τομείς με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η σύμβαση προβλέπει την εφαρμογή της μυοκτονίας σε δύο πλήρεις φάσεις. Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα.

Επειδή το πρόβλημα όμως της εμφάνισης των τρωκτικών και των επιβλαβών εντόμων είναι διαρκές, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. ζητά τη συνδρομή των πολιτών, με μερικές απλές καθημερινές χρήσιμες συμβουλές:

 • Κρατάμε τα τρόφιμα σκεπασμένα στα ειδικά σκεύη κι όχι εκτεθειμένα.
 • Δεν αφήνουμε νερό στάσιμο σε μπαλκόνια ή στο σπίτι.
 • Δεν αφήνουμε σκουπίδια στα μπαλκόνια. Τα φυλάσσουμε σε καλά σφραγισμένες σακούλες.
 • Κάνουμε συχνή καθαριότητα στον χώρο της κουζίνας, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών – τρίμματα.
 • Επιδιορθώνουμε τις φθορές στις πόρτες και τα παράθυρα (π.χ. κενά κάτω από την πόρτα, μικρές τρύπες), ώστε να μην είναι εύκολη η είσοδός τους.
 • Ελέγχουμε και προβαίνουμε σε καθαρισμό του ιδιωτικού φρεατίου σύνδεσης της οικοδομής μας, στο αποχετευτικό δίκτυο.

Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας

Υπογράφηκε πρόσφατα η σύμβαση και ξεκίνησε η υλοποίηση ενός  σημαντικού και ταυτόχρονα πρωτοποριακού σε Εθνικό επίπεδο έργου, το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.) για τη Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας.

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού, είναι ένα Σχέδιο Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου, που μελετά θέματα ασφάλειας του πόσιμου νερού, σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς και διανομής ύδατος από την πηγή προς τον καταναλωτή. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης πλήρους και εποπτικής εικόνας της πορείας του νερού, που βοηθάει στην πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών προβλημάτων.

Πεδίο εφαρμογής θα έχει σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αρταίων.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησής του είναι 24 μήνες και περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:

ΦΑΣΗ Ι: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία εφαρμογής του (Σ.Α.Ν.), που περιλαμβάνει:

 1. χαρτογράφηση του συστήματος ύδρευσης σε GIS (ΕΓΣΑ’87),
 2. καθορισμός Ζωνών Παροχής Ύδρευσης,
 3. προσδιορισμό κι εκτίμηση κινδύνων,
 4. προσδιορισμό και αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου,
 5. αξιολόγηση των διαθέσιμων αποτελεσμάτων ποιότητας νερού,
 6. διαμόρφωση υποδειγμάτων δελτίων παρακολούθησης και αναφορών,
 7. διαμόρφωση εντύπων παρουσίασης αποτελεσμάτων εργαστηριακών
 8. με αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε στάδιο του συστήματος, αναλύσεων.

ΦΑΣΗ ΙΙ: Εφαρμογή του Σ.Α.Ν. που περιλαμβάνει:

 1. μηνιαίες αναφορές
 2. διενέργεια των απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων,
 3. τελική αναφορά εφαρμογής του Σ.Α.Ν.

ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Αξιολόγηση του Σ.Α.Ν.,

 1. ανάπτυξη και συμπλήρωση διαχειριστικού εργαλείου,
 2. αποστολή ερωτηματολογίου προς καταναλωτές,
 3. συνολική αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Αναθεώρηση του Σ.Α.Ν., που περιλαμβάνει:

 1. αναθεωρημένο Σ.Α.Ν.,
 2. σύνταξη τελικής έκθεσης,
 3. εκπαίδευση προσωπικού.

Την υλοποίηση της υπηρεσίας ανέλαβε η εταιρεία ΝΑΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., που αναδείχθηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»).  Η συμβατική αμοιβή της υπηρεσίας ορίζεται σε 104.510,85 € πλέον ΦΠΑ.

Τα οφέλη που προσδοκούμε ν’ αποκομίσουμε θα είναι σημαντικά τόσο για την ίδια τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. όσο και, σε τελική ανάλυση, για τους ίδιους τους Δημότες. Οι ίδιοι θα ξέρουν ότι η Επιχείρηση προχωράει συνεχώς σε θετικά βήματα προόδου και ότι πρωταρχική μέριμνα πάντα είναι, στις βρύσες των καταναλωτών να φθάνει κατάλληλο και ασφαλές πόσιμο νερό.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ε.Ε.Λ. Άρτας έτους 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της μελέτης, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Διακήρυξη

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Συγγραφή υποχρεώσεων

Ποιοτικά χαρακτηριστικά