Προμήθεια πολυηλεκτρολύτη αφυδάτωσης ιλύος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης ακολουθώντας τους συνδέσμους: