Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ε.Ε.Λ. Άρτας έτους 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της μελέτης, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Διακήρυξη

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Συγγραφή υποχρεώσεων

Ποιοτικά χαρακτηριστικά