ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την εν θέματι προμήθεια, προϋπολογισμού μελέτης 460.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους:

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη διαγωνισμού

Προκήρυξη διαγωνισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Αφήστε μια απάντηση