Η Γ.Σ. των μελών της Ενωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης- Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α) που πραγματοποιήθηκε στην ‘Αρτα στις 2 Ιουνίου 2017:
– Θεωρεί ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις για την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί ‘Ομιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις» είναι μία σοβαρή θεσμική κατάκτηση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και των Δ.Ε.Υ.Α., και ζητά να ψηφισθεί το συντομότερο δυνατό ώστε να αποτελέσει ένα ασφαλές και συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο για τις Δ.Ε.Υ.Α. και να αναβαθμίσει θεσμικά την Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Παραπέρα, η Γ.Σ. επισημαίνει σε όλους τους συναρμόδιους φορείς ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. συγκαταλέγονται στους καλύτερα οργανωμένους φορείς σε τοπικό επίπεδο, με αναπτυξιακό χαρακτήρα και προοπτική να παίξουν σοβαρό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι Δ.Ε.Υ.Α. αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όπως η υποστελέχωση, το υψηλό ενεργειακό κόστος, το υψηλό ποσοστό διαρροών, οι σοβαρές οικονομικές υποχρεώσεις λόγω συναφθέντων δανείων για την εκτέλεση των έργων τους, η πτώση των εσόδων τους λόγω χαμηλής εισπραξιμότητας.
Ειδικότερα:
– Η Γ.Σ. θεωρεί ότι, επειδή οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν αποδυναμωθεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και κάποιες είναι στα όρια της κατάρρευσης λόγω των σοβαρότατων ελλείψεων τακτικού προσωπικού και ιδίως επιστημονικού, πρέπει να προχωρήσει τάχιστα, και αν κριθεί αναγκαίο με νομοθετική ρύθμιση από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η διαδικασία προσλήψεων προσωπικού ΙΔΑΧ ΠΕ και ΤΕ που έχει δρομολογηθεί το 2016, ώστε οι Δ.Ε.Υ.Α. να ενισχυθούν με το απαραίτητο για την λειτουργία τους ανθρώπινο δυναμικό.
Η Γ.Σ. επισημαίνει ότι όσο καθυστερεί η διαδικασία προσλήψεων, οι επιχειρήσεις αποδυναμώνονται και μεγαλώνει ο κίνδυνος έμμεσης ιδιωτικοποίησής τους και απώλειας του δημοτικού χαρακτήρα της διαχείρισης του νερού στην περιφέρεια της χώρας μας.
– Η Γ.Σ. διαμαρτύρεται εντονότατα για την συνεχιζόμενη διαχρονική αδικία της τιμολόγησης των εγκαταστάσεων των Δ.Ε.Υ.Α. από τη ΔΕΗ με το τιμολόγιο γενικής χρήσης που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με υψηλότατο ενεργειακό κόστος πλήττοντας τη βιωσιμότητά τους. Για τον λόγο αυτό ζητά από τους συναρμόδιους φορείς (ΚΑΠΕ, Τ.Π.&Δ.) να επισπεύσουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε όχι μόνο να μειωθεί σύντομα το ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α., αλλά να αποκτήσουν και την προοπτική παραγωγής εσόδων απαραίτητων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.
Παράλληλα, ζητά από την ΚΕΔΕ την συνδρομή και στήριξή της για από κοινού αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ., τον επιστημονικό μηχανισμό και τις Επιτροπές της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες που δίνονται στις Δ.Ε.Υ.Α. (θεσμικό πλαίσιο για ενεργειακό συμψηφισμό, ενεργειακοί συνεταιρισμοί) για μείωση του ενεργειακού τους κόστους.
Ως προς το αρδευτικό τιμολόγιο ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προωθήσει την νομοθετική ρύθμιση που πρότεινε η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να χρεώνεται η κατανάλωση ενέργειας στις αρδευτικές εγκαταστάσεις των Δ.Ε.Υ.Α. με αγροτικό τιμολόγιο.
– Η Γ.Σ. θεωρεί ότι οι υψηλές απώλειες των δικτύων και το μη ανταποδοτικό νερού αποτελεί μείζον πρόβλημα για τις Δ.Ε.Υ.Α. και πρέπει να αντιμετωπισθεί το συντομότερο δυνατό με βάση τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία. Επίσης, διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση χρηματοδότησης από τα συναρμόδια Υπουργεία της ολοκληρωμένης και κοστολογημένης πρότασης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των δικτύων των Δ.Ε.Υ.Α. και ζητά να προχωρήσει άμεσα η έγκριση της αναγκαίας χρηματοδότησης.
– Η Γ.Σ. θεωρεί ότι η θεσμική δυνατότητα διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων των Δ.Ε.Υ.Α. πέρα από την ύδρευση και αποχέτευση, θα πρέπει να διερευνηθεί συστηματικά από το Δ.Σ. της Ένωσης προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της βιωσιμότητας των Δ.Ε.Υ.Α. και της μετατροπής τους σε υγιή κύτταρα ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
– Η καθυστέρηση ρύθμισης των δανείων των Δ.Ε.Υ.Α. με νομοθετική διάταξη επιβαρύνει σοβαρά τις Δ.Ε.Υ.Α. και τους εγγυητές των δανείων Δήμους σε μια εποχή μάλιστα που η εισπραξιμότητα των εσόδων των επιχειρήσεων παρουσιάζει σοβαρή κάμψη. Η Γ.Σ. ζητά από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών να προωθήσουν άμεσα την σχετική διάταξη για να αποφευχθούν επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
– Η πρόσφατα εκδοθείσα Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των Υπηρεσιών ‘Υδατος δημιουργεί σοβαρές υποχρεώσεις στις Δ.Ε.Υ.Α. στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα που η Απόφαση θέτει. Παρόλο που οι προτάσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. όσον αφορά στην τιμολόγηση στη χαμηλή κλίμακα και τις ευπαθείς ομάδες έχουν ενσωματωθεί στην Απόφαση, η Γ.Σ. εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την προβλεπόμενη από την Απόφαση διαχείριση του περιβαλλοντικού τέλους, αφού ενέχει τον κίνδυνο να μετατραπούν οι Δ.Ε.Υ.Α. σε φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς και να μην εκτελεσθούν τα απαραίτητα για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος έργα στο πλαίσιο των Συμπληρωματικών Μέτρων που προβλέπονται από τα Διαχειριστικά Σχέδια των Λεκανών Απορροής Ποταμών.
Περαιτέρω η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. , να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των Δ.Ε.Υ.Α. όσον αφορά στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την Απόφαση.
– Η Γ.Σ. εκτιμά ως πολύ θετική την συμμετοχή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εταίρου στο Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας
με στόχο την συστηματική ενημέρωση και υποστήριξη των Δ.Ε.Υ.Α. που θα αναλάβουν την κατασκευή των έργων, καθώς και την συντήρηση και λειτουργία τους μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους.
Ωστόσο, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για άλλα σοβαρά θέματα που εκκρεμούν όπως τα έργα επαναχρησιμοποίησης των εκροών των ΕΕΛ, και τα έργα αξιοποίησης της ιλύος των ΕΕΛ. Παράλληλα, ζητά από τα συναρμόδια Υπουργεία να διερευνήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των απαραίτητων έργων επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.
– Η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αποδοκιμάζει έντονα τις προσφυγές μερίδας εργαζομένων των Δ.Ε.Υ.Α. με τις οποίες ζητούν την επαναφορά των αμοιβών τους στα προ κρίσης επίπεδα και δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη με ενέργειες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιμότητα των Δ.Ε.Υ.Α.Η Γ.Σ. ζητά από όλους τους εργαζόμενους να επιδείξουν σύνεση και μετριοπάθεια για μην απωλέσουν οι Δ.Ε.Υ.Α. την εμπιστοσύνη και στήριξη των τοπικών κοινωνιών που υπηρετούν. Επίσης, η Γ.Σ. ζητά από την ΠΟΕ-Δ.Ε.Υ.Α. να συμβάλει προς την παραπάνω κατεύθυνση.
Η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
^ Εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση πεπραγμένων και τον προγραμματισμό του 2017.
^ Εγκρίνει ομόφωνα την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον απολογισμό του έτους 2016.
^ Εγκρίνει ομόφωνα τον προϋπολογισμό του έτους 2017.
^ Εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. να προστεθεί εδάφιο Δ’ στην απόφαση της 27ης Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την αναπροσαρμογή της ετήσιας εισφοράς των Δ.Ε.Υ.Α. προς την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και να τροποποιηθεί ως εξής:
«Η Γ.Σ. των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για αναπροσαρμογή της ετήσιας εισφοράς των Δ.Ε.Υ.Α. προς την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρώντας ότι για την αναβάθμιση της ‘Ενωσης και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της είναι απαραίτητη η οικονομική της ενίσχυση. Η αναπροσαρμογή θα γίνει με βάση τα ενεργά υδρόμετρα κάθε Δ.Ε.Υ.Α.
Με βάση τα παραπάνω η ετήσια εισφορά των Δ.Ε.Υ.Α. προς την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αναπροσαρμόζεται ως εξής:
Α. Η ετήσια εισφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με ενεργά υδρόμετρα μέχρι 10.000 θα είναι 1.0 ευρώ.
Β. Η ετήσια εισφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με ενεργά υδρόμετρα 10.001 έως 80.000 θα είναι 3.000 ευρώ.
Γ. Η ετήσια εισφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με άνω των 80.000 ενεργά υδρόμετρα θα είναι 4.000 ευρώ.
Δ. Στην περίπτωση που οι Δ.Ε.Υ.Α. χρησιμοποιούν ογκομετρικά υδρόμετρα η ετήσια εισφορά τους θα διαμορφωθεί με βάση τον πληθυσμό του οικείου Δήμου όπως προκύπτει από την τελευταία επίσημη απογραφή ως εξής:
Α. Η ετήσια εισφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με πληθυσμό μέχρι 10.000 θα είναι 1.000 ευρώ.
Β. Η ετήσια εισφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με πληθυσμό 10.001 έως 80.000 θα είναι 3.0 ευρώ.
Γ. Η ετήσια εισφορά των Δ.Ε.Υ.Α. με πληθυσμό άνω των 80.000 θα είναι 4.000 ευρώ.
Η εισφορά θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, η πρώτη μέχρι τις 30 Απριλίου και η δεύτερη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η αναπροσαρμογή της ετήσιας εισφοράς θα ισχύσει από το έτος 2017».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΤΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017