Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”

Κωδικός ΟΠΣ 5001508

Τίτλος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ

Φορέας Υλοποίησης Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ
 

Προϋπολογισμός

 1.447.361,00 € πλέον ΦΠΑ.
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαική Ενωση – Ταμείο Συνοχής.

(Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ενωσης)

Περιγραφή Στην ΔΕΥΑ Αρτας  λειτουργεί σύγχρονο σύστημα Τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών, που καλύπτει  το σύνολο του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και δεξαμενές), στα όρια του Καποδιστριακού Δήμου Αρταίων και αποτελείται από Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, (ΚΣΕ) διασυνδεδεμένο μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 25 τοπικούς σταθμούς ελέγχου (ΤΣΕ) εκ των οποίων (10)  ΤΣΕ βρίσκονται σε Δεξαμενές – Α/Σ  και (15) ΤΣΕ  βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.

Με τη χρήση του επιτυγχάνεται απομακρυσμένη εποπτεία και διαχείριση της λειτουργίας όλων των εγκατεστημένων συστημάτων (γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια, και δίκτυα ύδρευσης).

 

Στόχοι Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού στοχεύει στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και στον βέλτιστο σχεδιασμό των μελλοντικών δικτύων.

Αναλυτικότερα οι στόχοι αφορούν:

 1. Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων.

Αστοχίες στα δίκτυα μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε απώλειες νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

 1. Προστασία της Υγείας.

Το προτεινόμενο σύστημα αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα του παρεχόμενου προς κατανάλωση πόσιμου νερού, μέσω αποτελεσματικότερου ελέγχου των διαρροών.

 1. Βελτιστοποίηση του κόστους συντήρησης μέσω αναθεώρησης της πολιτικής συντήρησης.

Δεδομένης της γεωγραφικής έκτασης , που καταλαμβάνει το συνολικό δίκτυο, ευθύνης   της ΔΕΥΑΑ , η γνώση των παραμέτρων λειτουργίας σε κάθε σημείο και η έγκαιρη γνώση βλαβών και πιθανών αιτίων θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης, αλλά και σε αύξηση της παραγωγικότητας των συνεργείων.

 1. Βελτιστοποίηση της μελλοντικής επέκτασης του δικτύου.

Η καταγραφή και συγκέντρωση σε βάση δεδομένων όλων των στοιχείων, που αφορούν τις παραμέτρους λειτουργίας του δικτύου, θα καταστήσουν αποτελεσματικότερο το μελλοντικό σχεδιασμό επέκτασης.

 1. Αξιόπιστη ενημέρωση.

Το προτεινόμενο σύστημα θα παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση  για την λειτουργική κατάσταση του δικτύου  με αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίηση δράσεων πριν εμφανισθεί το πρόβλημα στον καταναλωτή.

Αποτελέσματα Η εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών των εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων της  Δ. Ε Αρτας  του Δήμου Αρταίων , συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και επομένως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα επιτυγχάνεται:

 • η βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος
 • η εποπτεία του υδατικού ισοζυγίου,
 • ελεγχος διαρροών
 • η επεξεργασία  στατιστικών δεδομένων της κατανάλωσης
 • ο προγραμματισμός  των αναγκαίων επενδύσεων στον τομέα της ύδρευσης,
 • η πρόβλεψη  ενδεχόμενων αστοχιών  του συστήματος ύδρευσης,
 • η πρόπληψη  έκτακτων περιστατικών
 • η διαχείριση  με ορθολογικό τρόπο των  υδατικών πόρων .