Τίτλος ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
Φορέας Υλοποίησης ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ
Προϋπολογισμός 13.821.501,60 €
Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Περιγραφή Η Πράξη αφορά στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων και των αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών της Βλαχέρνας, της Γραμμενίτσας, της Ελεούσας, του Γλυκορρίζου, της Λιμίνης και της Αγίας Τριάδας Κεραματών του Δήμου Αρταίων, καθώς και των αγωγών μεταφοράς του συνόλου των λυμάτων των οικισμών στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της πόλης της Άρτας. Το εν λόγω δίκτυο θα είναι συνολικού μήκους 40.918 μ. εκ των οποίων τα 26.880 μ. αφορούν δίκτυο βαρύτητας και τα 14.038 μ. δίκτυο κατάθλιψης. Τα αντλιοστάσια που θα κατασκευαστούν θα είναι 10.
Στόχος Αποτελεσματική διαχείριση υδατικών πόρων.
Αποτελέσματα Ορθή διαχείριση των ακαθάρτων των οικισμών και διόδευση αυτών σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Άμεση προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων, αναβάθμιση του περιβάλλοντος, προστασία της βιοποικιλότητας και διασφάλιση ποιότητας διαβίωσης.

 

 • Ενημέρωση καταναλωτών 16 Ιουνίου, 2022

  Ενημέρωση καταναλωτών

  Οι λογαριασμοί ύδρευσης μερικών καταναλωτών των δημοτικών ενοτήτων Αμβρακικού και Ξηροβουνίου έχουν επιδοθεί λάθος γι’αυτό θα επανεκδοθούν με την ένδειξη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και ημερομηνία εξόφλησης την 15/07/2022.

  Ζητούμε συγνώμη για το λάθος και παρακαλούμε για την κατανόησή τους.

   

   

   

   

   

   

 • Προμήθεια τριών φορτηγών οχημάτων ελαφρού τύπου. 13 Μαΐου, 2022

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, προκηρύσσει ανοικτό

  διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων της εν θέματι προμήθειας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού,

  ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

  Περίληψη διακήρυξης

  Διακήρυξη διαγωνισμού

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 10 Μαΐου, 2022

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2022.

  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των όρων, ακολουθώντας τους συνδέσμους:

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

  (περισσότερα…)

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 16 Μαρτίου, 2022

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, για το έτος 2022. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των όρων, ακολουθώντας τους συνδέσμους:

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 • Προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος – αποφρακτικό 14 Μαρτίου, 2022

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την εν θέματι προμήθεια, προϋπολογισμού μελέτης 573.500,00 € πλέον ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους:

  Διακήρυξη διαγωνισμού

  Περίληψη διακήρυξης

   

 • Υπηρεσία διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ε.Ε.Λ. Άρτας για το έτος 2022. 8 Μαρτίου, 2022

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της εν θέματι υπηρεσίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους:

  Διακήρυξη

  Περίληψη διακήρυξης

  Παράρτημα Ι – Φυσικό αντικείμενο

  Παράρτημα ΙΙ – Ε.Σ.Υ.

  Παράρτημα IV – Προϋπολογισμός μελέτης

  Παράρτημα V – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

 • ΕΡΓΟ: ”ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ” 30 Ιουλίου, 2021

  Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για το εν θέματι έργο, προϋπολογισμού μελέτης  8.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους:

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΡΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  (περισσότερα…)

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 13 Ιουλίου, 2021

  Προκήρυξη συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που αφορά την  «Προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2021 » με προϋπολογισμό μελέτης 35.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24 %).

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

  Ε.Ε.Ε.Σ

   

   

 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΑΡΤΑΣ 26 Μαΐου, 2021

  Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την εν θέματι προμήθεια, προϋπολογισμού μελέτης 570.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους:

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  (περισσότερα…)

 • Νερό και ανάπτυξη 14 Μαΐου, 2021

  Καθώς βρισκόμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα, η ΕΔΕΥΑ θεωρεί ότι απαιτείται να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να διασφαλισθεί μία βιώσιμη υδατική πολιτική και για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης στις προσδοκίες των καταναλωτών.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ΕΔΕΥΑ θεωρεί ότι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης – αποχέτευσης θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να προστατεύει τη δημόσια υγεία
  • Να σέβεται το περιβάλλον
  • Να στηρίζει και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη
  • Να εξασφαλίζει την κοινωνική αποδοχή

  Ο τομέας των υδατικών πόρων είναι ένας τομέας ζωτικής σημασίας που τα τελευταία χρόνια, λόγω των προβλημάτων που εμφανίζει, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των κυβερνήσεων όσο και των τοπικών κοινωνιών, αφού συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών.

  H απαίτηση για καθαρό περιβάλλον προϋποθέτει έλεγχο της ποιότητας του νερού που να εντάσσεται σε μια πολιτική διαχείρισης υδατικών πόρων με στόχο την επαρκή προστασία των υδατικών πόρων για ωφέλιμη χρήση και αναψυχή από τις σημερινές και μελλοντικές γενεές.

  Στόχος της ΕΔΕΥΑ είναι ο εξ ορθολογισμός της υδατικής πολιτικής, η προσαρμογή της στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και εναρμόνισή της με τις άλλες συναφείς πολιτικές με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της Χώρας μας.

  Είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενοποίηση πολιτικών και ενεργειών που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του νερού.

  Οι ΔΕΥΑ και γενικότερα οι επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης της χώρας μας έχουν σημαντική ευθύνη, τόσο όσον αφορά στην προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, όσο και στην προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.

   

   

 • Ευχές από τη ΔΕΥΑ για Καλό Πάσχα 28 Απριλίου, 2021

   

 • Νέα γεώτρηση για την κοινότητα της Καμπής 21 Απριλίου, 2021

   

  Την Τοπική Κοινότητα Καμπής επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της ΔΕΥΑ Άρτας, Βασίλη  Κρανιώτη και τον Πρόεδρο της Κοινότητας, Απόστολο Λάκκα, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τις εργασίες κατασκευής νέας γεώτρησης για την ύδρευση του οικισμού.

  Η παρούσα εργολαβία αφορά την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Καμπή, με στόχο τον εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης και την επάρκεια του πόσιμου νερού στην κοινότητα, αλλά και αντικατάσταση της υφιστάμενης αβαθούς γεώτρησης που εξαιτίας της παλαιότητας της αντιμετώπιζε προβλήματα, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όπως θολότητα του νερού.

  Το συνολικό βάθος της γεώτρησης είναι 120μ. και η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας.

   

   

 • Ανάλυση λυμάτων για την ανίχνευση ιικού φορτίου (covid) 19 Απριλίου, 2021

  Στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΑ, παίρνουμε δείγμα από τα λύματα εισόδου κάθε βδομάδα και σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια, ανιχνεύουμε την ύπαρξη ή μη ιικού φορτίου (covid) στα λύματα.

   

   

   

   

 • Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στις Εργατικές Κατοικίες 15 Απριλίου, 2021

  Εργασίες μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης από την ΔΕΥΑ του Δήμου Αρταίων, στο έργο της κατασκευής των δύο κυκλικών κόμβων στις Εργατικές Κατοικίες, που υλοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου.

   

 • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Κορωνησία 14 Απριλίου, 2021

  Προχωρούν οι εργασίες αντικατάστασης του παλιού δικτύου ύδρευσης μήκους 6,3 Km στην Κορωνησία και πλέον αποτελεί παρελθόν ο αμιαντοσωλήνας ύδρευσης. Με το συγκεκριμένο έργο λύνουμε ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής, βελτιώνουμε τις υποδομές ύδρευσης, διασφαλίζοντας την ποιότητα του νερού και την υγεία των κατοίκων της Κορωνησίας.

 • Έργα ύδρευσης στη Στρογγυλή 14 Απριλίου, 2021

  Δύο νέα έργα ύδρευσης που λύνουν πολλά προβλήματα, πραγματοποιούνται αυτή την εποχή στη Στρογγυλή, με τα οποία διασφαλίζεται ποιότητα και ποσότητα νερού για τους κατοίκους. Όπως μας είπαν και οι κάτοικοι το δίκτυο εξαιτίας της συσσώρευσης άλατος παρουσίαζε συνεχώς σπασίματα, διαρροές και «φράξιμο» των αγωγών. Έτσι, με την τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης 9 km (προϋπολογισμού 1 εκ. €), ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής αποκαθίσταται.

 • Τρόποι να κάνεις οικονομία στο νερό: για το περιβάλλον και την τσέπη σου 12 Απριλίου, 2021

   

  Ήξερες ότι το 97% του νερού της γης είναι θαλασσινό; Κι ότι από το 3% που είναι “γλυκό”, μόνο το 1% είναι πόσιμο; Εγώ, αυτά τα νούμερα, δεν τα ήξερα. Από παιδί όμως ξέρω όμως ότι στο νερό πρέπει να κάνουμε οικονομία. Γιατί απ’ ότι φαίνεται στο μέλλον θα κοστίζει όσο ο χρυσός! Βλέπεις, ό,τι και να κάνουμε, όσο και να προχωρήσει η τεχνολογία, δε μπορούμε να μη χρειαζόμαστε το νερό για να επιβιώσουμε. Όχι μόνον εμείς, αλλά όλο το οικοσύστημα που μας φιλοξενεί. Υπάρχουν κάποια μικρά, αλλά σημαντικά πράγματα που μπορείς να κάνεις μέσα και έξω απ’ το σπίτι, για να μην ξοδεύεις άσκοπα νερό. Κυρίως για το περιβάλλον αλλά -για να μη ξεχνιόμαστε- και για την τσέπη σου!

   

  Μέσα στο σπίτι

  1. Τσέκαρε όλες τις βρύσες, τους σωλήνες και τις τουαλέτες για διαρροές.
  2. Κράτα σύντομα τα ντους σου και μην αφήνεις το νερό να τρέχει, όσο σαπουνίζεσαι.
  3. Μην χρησιμοποιείς την τουαλέτα για κάδο απορριμμάτων: να τραβάς το καζανάκι μόνο για το ρόλο που προορίζεται.
  4. Κλείνε τη βρύση την ώρα που πλένεις τα δόντια σου ή ξυρίζεσαι.
  5. Να ξεπαγώνεις τα τρόφιμα σταδιακά στο ψυγείο και όχι να τα βάζεις κάτω από τρεχούμενο νερό για πολλή ώρα (έτσι κι αλλιώς αυτό μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή ανάπτυξη μικροβίων).
  6. Εφόσον σου το επιτρέπουν τα οικονομικά σου, επένδυσε σε ένα πλυντήριο πιάτων και βάζε το σε λειτουργία μόνον όταν είναι γεμάτο.
  7. Βάζε το πλυντήριο ρούχων σε λειτουργία, μόνον όταν είναι γεμάτο.

  Στην αυλή ή στο μπαλκόνι

  1. Επένδυσε σε μια καλή εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος: είναι ρυθμισμένο να ρίχνει συγκεκριμένη ποσότητα νερού, αναλόγως το φυτό, επομένως βοηθά και στην καλύτερη ανάπτυξή τους.
  2. Εάν έχεις κήπο, να επιλέγεις φυτά και γρασίδι που αντέχουν ως ένα βαθμό την ξηρασία και δεν έχουν ανάγκη από συχνές ποσότητες νερού.
  3. Μην ποτίζεις τις κρύες ή βροχερές μέρες.
  4. Σε φυτά που έχεις φυτέψει στον κήπο, βάλε γύρω απ’ τη βάση τους σάπια φύλλα: θα μειώσεις δραματικά την εξάτμιση νερού και θα εμποδίσεις τα αγριόχορτα απ’ το να αναπτυχθούν.
  5. Εάν έχεις κήπο με γρασίδι, μην το κουρεύεις πολύ κοντό: μακρύτερα χόρτα, λιγότερη εξάτμιση νερού.
  6. Για τους πιο σκληροπυρηνικούς: μην ξεπλένεις το αμάξι με λάστιχο, αλλά με κουβάδες γεμάτους νερό. Ιδανικά βέβαια καλύτερα να πλένεις το αμάξι σου σε ένα ειδικό πλυντήριο αυτοκινήτων.
  7. Εάν θες να καθαρίσεις μπαλκόνια, αυλές, πάρκινγκ και δρομάκια κήπου, να τα περνάς πρώτα ένα σχολαστικό σκούπισμα για φύλλα κ.λ.π. κι έπειτα να τα ξεπλένεις -με μέτρο- με το λάστιχο
 • ΕΡΓΟ: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΟΥ, ΛΙΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ” 10 Μαρτίου, 2021
  H ΔΗΜΟTIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) ,
  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
  ΄΄ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΟΥ, ΛΙΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ΄΄ προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ (Χωρίς Φ.Π.Α)
  Τα τεύχη δημοπράτησης μπορεί να αντληθούν από τούς ακόλουθους συνδέσμους :
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 26810-70140, αρμόδιος υπάλληλος Κος Νικόλαος Τριανταφυλλάκης .
  (περισσότερα…)
 • Υπηρεσία διαχείρισης στερεών αποβλήτων έτους 2021. 25 Φεβρουαρίου, 2021

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης ακολουθώντας τους συνδέσμους.

  Διακήρυξη

  Μελέτη

   

 • Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου έτους 2021. 24 Φεβρουαρίου, 2021

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της προμήθειας, πατώντας στους αντίστοιχους συνδέσμους.

  Διακήρυξη

  Μελέτη