Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ομβρίων Δήμου Αρταίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”

Κωδικός ΟΠΣ 5001508

Τίτλος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ

Φορέας Υλοποίησης Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ
 

Προϋπολογισμός

 1.447.361,00 € πλέον ΦΠΑ.
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαική Ενωση – Ταμείο Συνοχής.

(Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ενωσης)

Περιγραφή Στην ΔΕΥΑ Αρτας  λειτουργεί σύγχρονο σύστημα Τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών, που καλύπτει  το σύνολο του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και δεξαμενές), στα όρια του Καποδιστριακού Δήμου Αρταίων και αποτελείται από Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, (ΚΣΕ) διασυνδεδεμένο μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 25 τοπικούς σταθμούς ελέγχου (ΤΣΕ) εκ των οποίων (10)  ΤΣΕ βρίσκονται σε Δεξαμενές – Α/Σ  και (15) ΤΣΕ  βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.

Με τη χρήση του επιτυγχάνεται απομακρυσμένη εποπτεία και διαχείριση της λειτουργίας όλων των εγκατεστημένων συστημάτων (γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια, και δίκτυα ύδρευσης).

 

Στόχοι Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού στοχεύει στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και στον βέλτιστο σχεδιασμό των μελλοντικών δικτύων.

Αναλυτικότερα οι στόχοι αφορούν:

 1. Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων.

Αστοχίες στα δίκτυα μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε απώλειες νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

 1. Προστασία της Υγείας.

Το προτεινόμενο σύστημα αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα του παρεχόμενου προς κατανάλωση πόσιμου νερού, μέσω αποτελεσματικότερου ελέγχου των διαρροών.

 1. Βελτιστοποίηση του κόστους συντήρησης μέσω αναθεώρησης της πολιτικής συντήρησης.

Δεδομένης της γεωγραφικής έκτασης , που καταλαμβάνει το συνολικό δίκτυο, ευθύνης   της ΔΕΥΑΑ , η γνώση των παραμέτρων λειτουργίας σε κάθε σημείο και η έγκαιρη γνώση βλαβών και πιθανών αιτίων θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης, αλλά και σε αύξηση της παραγωγικότητας των συνεργείων.

 1. Βελτιστοποίηση της μελλοντικής επέκτασης του δικτύου.

Η καταγραφή και συγκέντρωση σε βάση δεδομένων όλων των στοιχείων, που αφορούν τις παραμέτρους λειτουργίας του δικτύου, θα καταστήσουν αποτελεσματικότερο το μελλοντικό σχεδιασμό επέκτασης.

 1. Αξιόπιστη ενημέρωση.

Το προτεινόμενο σύστημα θα παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση  για την λειτουργική κατάσταση του δικτύου  με αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίηση δράσεων πριν εμφανισθεί το πρόβλημα στον καταναλωτή.

Αποτελέσματα Η εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών των εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων της  Δ. Ε Αρτας  του Δήμου Αρταίων , συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και επομένως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα επιτυγχάνεται:

 • η βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος
 • η εποπτεία του υδατικού ισοζυγίου,
 • ελεγχος διαρροών
 • η επεξεργασία  στατιστικών δεδομένων της κατανάλωσης
 • ο προγραμματισμός  των αναγκαίων επενδύσεων στον τομέα της ύδρευσης,
 • η πρόβλεψη  ενδεχόμενων αστοχιών  του συστήματος ύδρευσης,
 • η πρόπληψη  έκτακτων περιστατικών
 • η διαχείριση  με ορθολογικό τρόπο των  υδατικών πόρων .

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και να προμηθευτούν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Αρτας , Βασ. Πύρρου 17 – ΑΡΤΑ – ΤΚ 47132- τηλ 26810-70140

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 26810-70140, αρμόδιος υπάλληλος Κος Νικόλαος Τριανταφυλλάκης .

(περισσότερα…)

Δράσεις Δ.Ε.Υ.Α.Α. και κορωνοϊός

Είναι ομολογουμένως πρωτόγνωρες οι καταστάσεις, που βιώνει ο πλανήτης από την εμφάνιση του κορωνοϊού. Δυστυχώς και η χώρα μας πλήττεται από αυτή την πανδημία. Σε τοπικό επίπεδο η Δ.Ε.Υ.Α.Α., ακόμα και σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, παραμένει μια Επιχείρηση πρώτης γραμμής. Έχει υιοθετήσει πρόγραμμα δράσης και παραμένει πλήρως λειτουργική, έτοιμη ν’ ανταποκριθεί άμεσα στους κρίσιμους τομείς ευθύνης της.

Στόχος πάντα είναι η παροχή στους καταναλωτές της, ασφαλούς και υγιεινού πόσιμου νερού.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. πέραν της άμεσης τηλεφωνικής ανταπόκρισης, έχει όλες εκείνες τις διαδικτυακές εφαρμογές (e-mail, e-banking, σελίδα internet), που ζητήσαμε να χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για την εξυπηρέτησή τους, ώστε ν’ αποφεύγεται η άσκοπη αυτοπρόσωπη παρουσία τους στα Κεντρικά Γραφεία. Επιπλέον η Δ.Ε.Υ.Α.Α., εφαρμόζει από την αρχή της κρίσης αυτής, συστηματικό πρόγραμμα απολύμανσης των Κεντρικών Γραφείων, των εγκαταστάσεών της  ακόμα και των οχημάτων της, διαφυλάττοντας έτσι, κατά το δυνατό, την υγεία δημοτών και προσωπικού.

Δεν φοβόμαστε! Ενημερωνόμαστε, προσέχουμε και μένουμε ασφαλείς…

ΕΡΓΟ: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ”

ΕΡΓΟ: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ”

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους συνδέσμους.

(περισσότερα…)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com