ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αρτας, Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, προκηρύσσει  διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που αφορά την  «Προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2023 » προϋπολογισμού  70.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24 %).Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:…

Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2022. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των όρων, ακολουθώντας τους συνδέσμους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Προκήρυξη συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που αφορά την  «Προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2021 » με προϋπολογισμό μελέτης 35.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24 %). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ…

Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” Κωδικός ΟΠΣ 5001508 Τίτλος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ Φορέας Υλοποίησης Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ   Προϋπολογισμός  1.447.361,00 € πλέον ΦΠΑ. Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαική Ενωση –…

Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και να προμηθευτούν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Αρτας , Βασ. Πύρρου 17 – ΑΡΤΑ – ΤΚ 47132- τηλ 26810-70140 Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες…

Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ YΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ AΡΤΑΣ»

1. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ Ε.Ε 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6. Ε.Ε.Ε.Σ 7. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 10. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 11. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 12. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 13. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 14. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Περισσότερα