Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την ΔΕΥΑΑ, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014, έχουν οι δημότες. Θα πρέπει όμως να καταθέσουν τη σχετική αίτηση μέχρι 14 Νοεμβρίου 2014.

Αναλυτικά η ρύθμιση οφειλών έχει ως εξής:

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014,
ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

α) Για εφ’ άπαξ εξόφληση ο οφειλέτης θα απαλλάσσεται από το 100 % των προσαυξήσεων.

β) Σε δύο (2) έως σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό μειούμενο κατά 2 % για κάθε επιπλέον δόση, απο προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Για δύο (2) δόσεις η απαλλαγή θα είναι 98 %, ενώ για σαράντα (40) δόσεις η απαλλαγή θα είναι 22 %.

γ) Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40).

δ) Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των σαράντα ευρώ (40 €).

ε) Σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη, το αίτημα θα υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού, αυτός ακυρώνεται αυτόματα και το χρέος επανέρχεται στο προ της ρύθμισης ποσό, αφαιρουμένων απλώς των ποσών που καταβλήθηκαν στα πλαίσια της ρύθμισης. Ταυτόχρονα πρέπει να καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες οφειλές του για να έχει ισχύ η ρύθμιση.

3. H αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στη ΔΕΥΑΑ μέχρι 14 Νοεμβρίου 2014, στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης, ή στο FAX 2681023518, ή στο email: deyaa2@otenet.gr.