Διεργαστηριακά Προγράμματα ELQA – ΤΕΙ Θεσσαλίας

 Τα Προγράμματα ELQA είναι τα μόνα Διεργαστηριακά Προγράμματα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας, που πραγματοποιούνται στη χώρα μας από ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το ΤΕΙ Θεσσαλίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση των Προγραμμάτων ELQA είναι: http://elqa.teilar.gr.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας, από το 2015, συμμετέχει στα Προγράμματα ELQA ελέγχοντας παράλληλα με τα συμβαλλόμενα Εργαστήρια, την ποιότητα του πόσιμου ύδατος που προσφέρει στους πολίτες και την ποιότητα των λυμάτων που αποδίδει στο περιβάλλον. Η συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας σε Προγράμματα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας (σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία), εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της για την προστασία της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού και της ποιότητας του Περιβάλλοντος.

Οι επιδόσεις του συμμετέχοντος, στα Προγράμματα ELQA, για τον φυσικοχημικό και μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου ύδατος και των λυμάτων για το 2015 ήταν εξαιρετικές, συντελώντας καθοριστικά στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας και στην εδραίωση της αξιοπιστίας της στην κοινωνία.