ΕΡΓΟ: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ”

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους συνδέσμους.

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

3. Ε.Σ.Υ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΕΔΙΑ 1

ΣΧΕΔΙΑ 2

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ = ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ