Untitled-1a

P10000aΗ εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Άρτας ολοκληρώθηκε το 1991 και έκτοτε λειτουργεί με προσωπικό της ΔΕΥΑ Άρτας. Ήταν ο πρώτος βιολογικός καθαρισμός που λειτούργησε στην Περιφέρεια της Ηπείρου. Η κατασκευή του είχε ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Δράσης για το Περιβάλλον, ENVIREG και κόστισε περίπου 500.000.000 δρχ.  Προβλέπονταν δύο φάσεις λειτουργίας, η Α’ Φάση για 27.500 Ι.Π. και η Β’ Φάση για 38.000 Ι.Π. Ορισμένες κατασκευές έγιναν εξαρχής με την πρόβλεψη του σχεδιασμού της Β’ Φάσης. 
Το σύστημα επεξεργασίας είναι αυτό της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και χρησιμοποιείται η μέθοδος της εναλλασσόμενης φόρτισης δεξαμενών. Ο κύριος σκοπός είναι η επεξεργασία των λυμάτων με την απομάκρυνση των διαφόρων ρυπαντών όπως, στερεών αντικειμένων, λιπών, άμμου, οργανικών ουσιών, αζώτου, φωσφόρου καθώς και των παθογόνων μικροοργανισμών.

DSC_0138

Πρίν την κατασκευή της εγκατάστασης, οι κάτοικοι της πόλης βίωναν δύο σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, που εντοπίζονταν στις υπερχειλίσεις των σηπτικών βόθρων και στην ανεξέλεγκτη διάθεση των βοθρολυμάτων στη γύρω περιοχή.

Απο το πρώτο κιόλας διάστημα της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, δόθηκε η λύση στα προβλήματα. Αναβαθμίστηκε σημαντικά η ποιότητα ζωής των πολιτών, αφού εξασφαλίστηκαν οι συνθήκες υγιεινής και επετεύχθη η προστασία του περιβάλλοντος.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας έχοντας πάντα σαν στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, κατάφερε να εντάξει και να υλοποιήσει στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής II  2000-2006, το υποέργο: «Επέκταση – αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Άρτας» κόστους κατασκευής περί τα 3.500.000 €.

Untitled-3aΜε την εν λόγω εργολαβία η εγκατάσταση επεκτάθηκε στη Β’ Φάση, έτσι ώστε να επεξεργάζεται τα λύματα ισοδύναμου πληθυσμού 38.000 κατοίκων, που φθάνουν τα 11.500 m3/d. Αναβαθμίστηκε επιπλέον η λειτουργία της, σε δυνατότητες επιτήρησης κι ελέγχου (σύστημα SCADA) και ολοκληρώθηκε η τριτοβάθμια επεξεργασία (απομάκρυνση φωσφόρου). Με τη λειτουργία του  συστήματος αποχλωρίωσης των επεξεργασμένων λυμάτων κι αυτό είναι το σημαντικότερο, προσφέρεται πλέον υψηλού επιπέδου προστασία του ευαίσθητου αποδέκτη, που είναι το οικοσύστημα ποταμός Άραχθος – Αμβρακικός Κόλπος.

Η αναβαθμισμένη πλέον Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, αποτελείται επιγραμματικά από τις ακόλουθες μονάδες :

·        Δεξαμενή υποδοχής βοθρολυμάτων
·        Αντλιοστάσιο εισόδου – ανύψωσης λυμάτων
·        Εσχάρωση εντός κτιρίου με μονάδα απόσμησης
·        Αεριζόμενος λιποσυλλέκτης – αμμοσυλλέκτης και μηχανικό διαχωριστή άμμου
·        Δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης
·        Συστήματα χημικής κατακρήμνισης φωσφόρου εντός κτιρίου
·        Δεξαμενές αερισμού
·        Δεξαμενές καθίζησης
·        Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης
·        Δεξαμενή συμπύκνωσης ιλύος με βαρύτητα
·        Δεξαμενή ομογενοποίησης ιλύος
·        Συστήματα μηχανικής πάχυνσης ιλύος εντός κτιρίου
·        Αντλιοστάσιο στραγγιδίων
·        Συστήματα αφυδάτωσης ιλύος εντός κτιρίου
·        Δεξαμενή χλωρίωσης
·        Συστήματα χλωρίωσης εντός κτιρίου
·        Συστήματα αποχλωρίωσης εντός κτιρίου
·        Αντλιοστάσιο εξόδου
·        Φρεάτια παράκαμψης, μηχανικών μεριστών  και διανομής
·        Κλίνη ξήρανσης
·        Κτίριο ελέγχου διεργασιών
·        Κτίριο υποσταθμού ρεύματος – Η/Ζ

Κατασκευάστηκαν επίσης τέσσερα αντλιοστάσια στο δίκτυο ακαθάρτων, πέραν των δύο υπαρχόντων, που εξυπηρετούν χαμηλές ζώνες του οικιστικού ιστού της πόλης.

Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας, που σέβεται πρώτα απ’ όλα τους Δημότες- καταναλωτές, αλλά και το περιβάλλον, ο σχεδιασμός των έργων δεν σταματά. Έτσι υλοποιήθηκε το έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων των Οικισμών Κωστακιών και Κεραματών. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις αρχές του Νοεμβρίου 2013 και το έργο παραδόθηκε προς χρήση το Δεκέμβριο του 2015.  Έτσι σήμερα η Ε.Ε.Λ. Άρτας εξυπηρετεί όλο τον οικιστικό ιστό της πόλης της Άρτας και τους οικισμούς των Νέων Εργατικών Κατοικιών Ελεούσας, των Αγίων Αναργύρων, των Κωστακιών και των Κεραματών.

Πέραν αυτού η Δ.Ε.Υ.Α.Α., από τον Οκτώβριο 2012, έχει υποβάλλει πρόταση για ένταξη στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του έργου της κατασκευής μονάδας ξήρανσης της αφυδατωμένης ιλύος του βιολογικού καθαρισμού, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.


Untitled-1a