Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την εν θέματι προμήθεια, προϋπολογισμού μελέτης 570.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ε.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ε.Ε.Ε.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Γ.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ