Προκήρυξη συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που αφορά την  «Προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2021 » με προϋπολογισμό μελέτης 35.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24 %).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε.Ε.Ε.Σ