Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, προκηρύσσει ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ , με σκοπό την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης της εν θέματι μελέτης , κατά το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016 . Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)