Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αρτας, Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, προκηρύσσει  διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που αφορά την  «Προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2023 »

προϋπολογισμού  70.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24 %).Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ