Προκήρυξη Πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Άρτας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ 17, ΑΡΤΑ 47132

ΤΗΛ: 2681078768, FAX: 2681023518

Α.Φ.Μ: 090029040, Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ

Άρτα 10-07-2023

Αριθμ. Πρωτ.:1302

 

Προκήρυξη Γενικού Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 2 περίπτωση β του άρθρου 5 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191/A΄/23.8.1980) «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.3 του άρθρου 348 του Ν.4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018 τεύχος Α΄).
 2. Το άρθρο 6 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ. Α 191/23.8.1980) «Γενικός Διευθυντής» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4604/19 (ΦΕΚ 50/26.03.2019 τεύχος Α΄)
 3. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α/ 23.8.1980) «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχειρήσεως – Προσωπικόν».
 4. Το εδάφιο ια΄ της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ.6/Α’/15.01.2021) «Εκσυγχρονισμός συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις.»
 5. Τα άρθρα 252 παρ. 4, 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107)
 7. Την υπ’ αρ. 1569/12-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΚ9ΡΟΡ1Γ-Σ71) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας περί «Έγκριση Απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) αναφορικά με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της»
 8. Την αριθ. 15/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΘΩΟΡΓΚ-ΠΥΨ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας με την οποία λήφθηκε σχετική απόφαση για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου επί πενταετή θητεία σύμφωνα με το Άρθρο 100 παρ.1 του Ν. 4604/2019, της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με αριθμό 36567/10-5-2019 και ΑΔΑ : 978T465ΧΘ7-Κ65 καθώς και τα άρθρα 8 και 35 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 287 τεύχος Β’/24-01-2023).
 9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 22511/16-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΨ346ΜΤΛ6-ΦΣΗ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ανακοινώνεται ότι με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών για την πρόσληψη ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή επί θητεία πέντε (5) ετών.
 10. Την ανάγκη πρόσληψης Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί πενταετή θητεία).
 11. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του Γενικού Διευθυντή που θα προσληφθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α με Κ.Α. 60.00.000 ποσού 37.848,00 € και Κ.Α. 60.03.000 ποσού 8.440,00 € στους οποίους έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

12.Την με αριθμό 97/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α με την οποία αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Α., οι όροι αυτής καθώς και η δημοσίευση της στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και του Δήμου Αρταίων και περίληψη αυτής σε τρεις τοπικές εφημερίδες .

 

Προκηρύσσει

Την πλήρωση της οργανικής θέσης του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  Αποχέτευσης Άρτας (Δ.Ε.Υ.Α.Α) με το σύστημα της επιλογής και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στα γραφεία αυτής σχετική αίτηση μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών δικαιολογητικών για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με προθεσμία δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες (15) από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε τρεις τοπικές εφημερίδες

Ο Γενικός Διευθυντής προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και προΐσταται όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Ο υποψήφιος Γενικός Διευθυντής πρέπει να πληροί τους όρους που καθορίζει η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1069/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τα προσόντα διορισμού του Γενικού Διευθυντή που καθορίζονται στο άρθρο 35 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της επιχείρησης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα φυσικά πρόσωπα

Ο υποψήφιος για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Α πρέπει να κατέχει τα ακόλουθα προσόντα:

α) απαραίτητα προσόντα:

 • Να έχει την ελληνική ιθαγένεια. Για την πλήρωση της θέσης δεν τίθεται περιορισμός ορίου ηλικίας.
 • Να μην έχει τα πιο κάτω κωλύματα διορισμού, ήτοι:
 • Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) , απάτη , εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση , απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση , καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • Να μην είναι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ως άνω περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
 • Να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ένεκα καταδίκης.
 • Να μην τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) , υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 • Να μην έχει απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους, από τη θέση υπαλλήλου του δημοσίου, ΟΤΑ ή Ν.ΠΔ.Δ.
 • Οι άντρες υποψήφιοι μέχρι τον χρόνο πρόσληψης τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

 

Β) Υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα προσόντα (δυνάμει παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1069/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τα προσόντα διορισμού του Γενικού Διευθυντή που καθορίζονται στο άρθρο 35 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της επιχείρησης.):

 • Να είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της επιχείρησης ή κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των κλάδων ΠΕ Οικονομικού, Μηχανικών, Διοικητικού.
 • Να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
 • Να έχει άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής). Για την διαπίστωση του επιπέδου γλωσσομάθειας εφαρμόζονται αντίστοιχα τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 85/2022.
 • Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σχετικού με θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης, προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος ή διοίκησης τεχνικών έργων ή σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού ή διοίκησης επιχειρήσεων
 • Να έχει γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου. Για την γνώση και χειρισμό Η/Υ εφαρμόζονται αναλογικά όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 85/2022.

Επισημαίνεται ότι η ειδική επαγγελματική εμπειρία, η προσωπικότητα του υποψηφίου θα συνεκτιμηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α , το οποίο θα προβεί στον έλεγχο και εκτίμηση των εν γένει και λοιπών προσόντων των υποψηφίων δυνάμενο να καλέσει αυτούς για παροχή διευκρινίσεων και πληρέστερη ενημέρωση. Επίσης θα συνεκτιμηθεί η άδεια οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου των υποψηφίων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα ανωτέρω  προσόντα και επιθυμούν να υποβάλλουν  αίτηση υποψηφιότητας , θα πρέπει με την αίτηση να συνυποβάλλουν τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1896 από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) , υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία γλωσσομάθειας, πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ.)Τα δικαιολογητικά αυτά κατατίθενται ως εξής:
 • Δημόσια έγγραφα ημεδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
 • Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων , τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Για τίτλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον πράξη αναγνώρισης ή πιστοποιητικό αναγνώρισης για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα .
 • Τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
 • Η γλωσσομάθεια αποδεικνύεται με βάση τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 85/2022
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης και επάρκειας, στο οποίο να περιγράφεται αναλυτικά η εμπειρία του.

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο και τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 14.00 , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. ( Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , Άρτα, Βασιλέως Πύρρου 17, Τ.Κ. 47132) στον οποίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο τους και η ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Α.» , σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών (15) από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε τρεις τοπικές εφημερίδες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Δ.Ε.Υ.Α.Α 2681070311, 2681078768, τις εργάσιμες ημέρες, από 09:00 π.μ. έως 14.00μ.μ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η επιλογή ανήκει στην απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. , η πρόσληψη θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης εργασίας με εκείνον εκ των υποψηφίων που θα επιλεγεί.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα προκήρυξη πλήρωσης θέσης τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και αποστέλλεται για τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.

Το πλήρες περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται με ανάρτηση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Επίσης αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και του Δήμου Αρταίων. Για την ανάρτηση συντάσσεται αποδεικτικό.

Επίσης περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε τρεις τοπικές εφημερίδες.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας

 

Τσιρογιάννης Χρήστος

 

Προκήρυξη Γενικού Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ PDF