Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, προκηρύσσει ανοικτό

διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων της εν θέματι προμήθειας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού,

ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)