Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α Αρτας κ. Γεώργιος Καραγεώργος , προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της εν θέματι προμήθειας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού ακολουθώντας τους συνδέσμους που ακολουθούν.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ