Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για το εν θέματι έργο, προϋπολογισμού μελέτης  8.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΡΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

8. Σ.Α.Υ

9. Φ.Α.Υ

10. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

11. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ 1

SX2 SX3 SX4 SX5 SX6 SX7 SX8 SX9 SX10 SX11 SX12 SX13 SX14