Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της εν θέματι υπηρεσίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους:

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Παράρτημα Ι – Φυσικό αντικείμενο

Παράρτημα ΙΙ – Ε.Σ.Υ.

Παράρτημα IV – Προϋπολογισμός μελέτης

Παράρτημα V – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Αφήστε σχόλιο