Κατεβάστε την  Αίτηση καταναλωτή για:

  • Νέα παροχή νερού
  • Τοποθέτηση υδρομέτρου
  • Αλλαγή ιδιοκτήτου
  • Αλλαγή υπόχρεου
  • Αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμών
  • Επανασύνδεση υδρομέτρου