ΕΡΓΟ: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ”

ΕΡΓΟ: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ” Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης, ακολουθώντας τους συνδέσμους.

Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ YΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ AΡΤΑΣ»

1. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ Ε.Ε 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6. Ε.Ε.Ε.Σ 7. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 10. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 11. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 12. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 13. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 14. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (JCB) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΑΡΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της μελέτης, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ” ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Περισσότερα